شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 15 مهر 1401

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

گزارش آماری

92 ثبت نام شده
25 تکمیل شده
کارجو منتخب

جنسیت کارجوها

حقوق های درخواستی

سطح تحصیلات

سابقه کاری

گزارش عملکردی

میانگین نمره کل 36
بالاترین نمره 60
پایین ترین نمره 23

بازاریابی محتوا

استراتژی محتوانویسی

داستان سرایی

اصول فنی محتوانویسی

تبلیغ محتوا

تحلیل و ارزیابی محتوا

میانگین کل کاربران 27
میانگین کل کارجویان 28
میانگین کارجویان منتخب 45

مهارت های تولید محتوا

بازاریابی درونگرا

بازاریابی ویدیویی

شبکه های اجتماعی

طراحی گرافیک

اصول کلی SEO

میانگین کل کاربران 20
میانگین کل کارجویان 21
میانگین کارجویان منتخب 29

هوش چندگانه گاردنر

هوش تولید محتوا

هوش کپی رایتینگ

هوش گرافیکی

هوش موسیقیایی

هوش مدیریتی

میانگین کل کاربران 66
میانگین کل کارجویان 69
میانگین کارجویان منتخب 77