شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 15 تیر 1401

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

تصویر کاربرنام کاربر بازاریابی محتوا بازاریابی درونگرا بازاریابی ویدیویی شبکه اجتماعی طراحی گرافیک سئو هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر
تصویر کاربری

سعید میری

301711281107036مشاهده
تصویر کاربری

سعیده سعیدی

24171728665731مشاهده
تصویر کاربری

پارسا حسن زاده

26172211666933مشاهده
تصویر کاربری

ماریه امری

2211176669334مشاهده
تصویر کاربری

کیمیا طاهریان

352217563365639مشاهده
تصویر کاربری

زهرا کاظمی

281717281766232مشاهده
تصویر کاربری

مریم کاظمی

3539067067341مشاهده
تصویر کاربری

پارسا حسن زاده حسن زاده

26172211666933مشاهده
تصویر کاربری

ستاره دادگر

266223322117436مشاهده
تصویر کاربری

ساناز

1711172822116730مشاهده
تصویر کاربری

mehran daee

2822175011116736مشاهده
تصویر کاربری

ساناز

1711172822116730مشاهده
تصویر کاربری

عرفان صبوری

211761717116830مشاهده
تصویر کاربری

معصومه رخ فروز

23317176117023مشاهده
تصویر کاربری

لیلا دانش خواه

3722171717176639مشاهده
تصویر کاربری

فهیمه موحدی

1711111722176527مشاهده
تصویر کاربری

مرجان یگانه پور

3711225022176541مشاهده
تصویر کاربری

فرزانه زارعی

2211331139176332مشاهده
4122225022227645مشاهده
تصویر کاربری

مهران نجفی

1933171744227636مشاهده
تصویر کاربری

پریسا رودحله

3733175628287444مشاهده
تصویر کاربری

مهدیه حسینی ها

54110286287345مشاهده
تصویر کاربری

رضا بنائی جهرمی

6533178939337760مشاهده
تصویر کاربری

الهام حسینی

6533178939337760مشاهده
تصویر کاربری

شایان مظفری

6533178939337760مشاهده
تصویر کاربرنام کاربر بازاریابی محتوا بازاریابی درونگرا بازاریابی ویدیویی شبکه اجتماعی طراحی گرافیک سئو هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر