استخدامی کارشناس محتوا – شرکت بتاتیک – نتیجه ارزیابی

استخدام کارشناس تولید محتوا

بتاتیک | Betatik

نتیجه ارزیابی فرآیند استخدامی

Sub Min avg Min-avg Max Max-100
Sub1 2 28 26 65 35
Sub11 0 33 33 83 17
Sub12 0 24 24 56 44
Sub13 0 28 28 89 11
Sub2 9 21 12 42 58
Sub21 0 18 18 39 61
Sub22 0 16 16 39 61
Sub23 6 34 28 89 11
Sub24 0 19 19 44 56
Sub25 0 20 20 67 33

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد