نسل Z را به سبکی که

دوست دارند، استخدام کنید!

صادق باشید و یک چشم انداز جذاب از سازمان و محصول خود ارائه کنید؛  از همه مهم تر به جای تجربه و تخصص، روی استعدادها و توانایی آن ها سرمایه گذاری کنید! برای رسیدن به این استاندارد کافی است:

استعدادهای حرفه ای با

مربی شغلی هوشمند بتاتیک

از شناسایی تمایلات شغلی تا آشنایی با فرصت های بازار کار و استعدادیابی شغلی، برنامه ریزی مهارت های تخصصی و نرم، ساخت یک رزومه حرفه ای و حتی تمرین مصاحبه، فرایندهایی هستند که هر کدام از استعدادهای بتاتیک، آن ها را تجربه کرده اند. شاخص استخدامی مولفه ای است که عملکرد هر کاربر در این فرایند ها را نشان می دهد!

بتاتیک یک پلتفرم هدایت شغلی ویژه نسل Z است که با تکنولوژی هوش مصنوعی، مشاوره مربی شغلی و بانک مشاغل به روز، از مرحله استعدادیابی تا ورود به بازار کار با دانش آموزان، دانشجویان و کارجویان جوان همراه است!

شرکت فناور

استارتاپ برتر استانی

بازوی اجرایی نیتک

مستقر در پارک فاوا