دسته بندی: مشتری مدار

1 دوره
245,000 تومان

تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی

50 درس
56 دانشجو