مشتری محوری

Customer Marketing

مشتری محوری

رفتار شناسی و اختصاصی سازی خدمات

T-Shaped-Illustration

معرفی واحد

مشتری مداری مفهومی است که در هر کسب و کاری به عنوان یکی از پایه های اساسی تدوین استراتژی شناخته می شود. بررسی نیازهای اساسی مشتریان، رفتار شناسی آن ها در حین خرید، تجربه استفاده از محصول و چالش های که در حین کار با محصول و خدمات ما داشته اند به عنوان مهم ترین راهنما در توسعه کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. واحد مشتری مداری، با محوریت قرار دادن تک تک مشتریان سعی در اختصاصی سازی محصول و خدمات داشته به گونه ای که بتواند بهترین نرخ رضایت مشتریان را کسب کند. نکات و گزارش های ارسالی این واحد به عنوان راهنما در تمامی تیم ها مورد استفاده قرار میگیرد.

با یک نگاه!

T-Shape مهارتی مشتری مداری

معرفی

لیست کامل مهارت های مورد نیاز در مشتری مداری در 4 سطح ترسیم شده اند که با حرکت در مسیر افقی T (از راست به چپ) تنوع مهارت های مورد نیاز و حرکت در مسیر عمودی T (از بالا به پایین) میزان تسلط به این مهارت ها و عمق اطلاعاتی مورد نیاز برای هر کدام را شناسایی خواهید کرد.

راهنمای استفاده

با انتخاب هر مهارت و ورود به آزمون اختصاصی آن می توانید سطح اطلاعاتی خود را محک زده و  T-Shape اختصاصی خود را ترسیم کنید.با توجه به بروزرسانی مطالب وب سایت، در حال حاضر مهارت هایی که آیکون "تیک" دارند فعال هستند.