شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

تاریخ: 10 تیر 1401

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

راهنما

گزارش آماری

3 ثبت نام شده
3 تکمیل شده
کارجو منتخب

جنسیت کارجوها

حقوق های درخواستی

سطح تحصیلات

سابقه کاری

گزارش عملکردی

میانگین نمره کل 54
بالاترین نمره 59
پایین ترین نمره 48

اصول پایه تولید محتوا

میانگین کل کاربران 41
میانگین کل کارجویان 48
میانگین کارجویان منتخب 48

مهارت طراحی گرافیک

میانگین کل کاربران 39
میانگین کل کارجویان 30
میانگین کارجویان منتخب 60

هوش چندگانه گاردنر

میانگین کل کاربران 66
میانگین کل کارجویان 68
میانگین کارجویان منتخب 81

شخصیت شناسی نئو

میانگین کل کاربران 71
میانگین کل کارجویان 74
میانگین کارجویان منتخب 74