شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

تاریخ: 10 آذر 1401

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

راهنما

تصویر کاربر نام و نام خانوادگی مهارت های نرم مهارت های تخصصی نمره کلکارنامه کاربر
تصویر کاربری ملیحه فرامرزی613448مشاهده
تصویر کاربری معصومه اسفندیاری685059مشاهده
تصویر کاربری زهرا کرامتی پور674355مشاهده
تصویر کاربر نام و نام خانوادگی مهارت های نرم مهارت های تخصصی نمره کلکارنامه کاربر