شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

تاریخ: 5 آذر 1401

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

راهنما

گزارش آماری

92 ثبت نام شده
25 تکمیل شده
کارجو منتخب

جنسیت کارجوها

حقوق های درخواستی

سطح تحصیلات

سابقه کاری

گزارش عملکردی

میانگین نمره کل 36
بالاترین نمره 60
پایین ترین نمره 23

بازاریابی محتوا

استراتژی محتوانویسی

داستان سرایی

اصول فنی محتوانویسی

تبلیغ محتوا

تحلیل و ارزیابی محتوا

میانگین کل کاربران 27
میانگین کل کارجویان 28
میانگین کارجویان منتخب 45

مهارت های تولید محتوا

بازاریابی درونگرا

بازاریابی ویدیویی

شبکه های اجتماعی

طراحی گرافیک

اصول کلی SEO

میانگین کل کاربران 20
میانگین کل کارجویان 21
میانگین کارجویان منتخب 29

هوش چندگانه گاردنر

هوش تولید محتوا

هوش کپی رایتینگ

هوش گرافیکی

هوش موسیقیایی

هوش مدیریتی

میانگین کل کاربران 66
میانگین کل کارجویان 69
میانگین کارجویان منتخب 77