تاریخ: 15 مهر 1401

مسیر آزمون ها:

1

تخصصی

  • اصول فنی تولید محتوا
  • استراتژی محتوا
  • نگارش فارسی
  • سئو
  • شبکه های اجتماعی

2

عمومی

  • هوش چندگانه گاردنر
  • شخصیت شناسی نئو
  • زبان انگلیسی

شرکت در آزمون ها