پلتفرم مهارت سنجی

مدیریت کسب و کار

مدیر کسب و کار یا Business Manager یکی از عناوین شغلی پرتقاضا در بازار کار جهانی است که در استانداردهای شغلی، مجموعه مختلفی از مهارت های تخصصی و کاربردی برای آن تعریف شده است. در این پلتفرم که بر اساس استاندارد جهانی O*Net طراحی شده، سطح مهارتی شما در بخش های مختلف این حوزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا از یک سو مسیر توسعه مهارتی خود را برنامه ریزی کرده و از سوی دیگر روزمه استاندارد خود را تنظیم کنید.

دانش تخصصی

مهارت های کاربردی

رغبت سنجی شغلی

متهور

100%

قراردادی

45%

اجتماعی

39%

جستجوگر

واقع گرا

هنری

هوش هیجانی

میان فردی

89%

درون فردی

83%

توان سازگاری

83%

مدیریت استرس

79%