سطح 1: کارشناس تولید محتوا

پلتفرم هوشمند توسعه مهارتی بتاتیک

 برای تسلط به این سطح، مهارت های زیر مد نظر است که در این آزمون ارزیابی شده و مسیر توسعه مهارتی مختص به شما بر مبنای آن طراحی می شود.

نگارش فارسی

داستان سرایی

استراتژی دیجیتال

بازاریابی درونگرا

اصول فنی تولید محتوا

زبان انگلیسی

برای ورود به بخش آزمون ها، ابتدا وارد اکانت کاربری خود شوید

مشکلی در فرآیند آزمون رخ داده است؟ ارتباط با پشتیبانی

قصد خروج از آزمون را دارید؟

یکی از مسیرهای زیر را انتخاب کنید