تاریخ: 26 اردیبهشت 1401

نتایج آزمون ها

تصویر کاربر نام کاربر نمره کارآفرینی (%) نمره خلاقیت (%)تیپ MBTI نمره کل (%)کارنامه کاربر
سروش5254 ESTJ 67مشاهده
ghodsieh mostaghni7870 ENTJ 74مشاهده
تصویر کاربر نام کاربر نمره کارآفرینی (%) نمره خلاقیت (%)تیپ MBTI نمره کل (%)کارنامه کاربر

تیم پشتیبانی بتاتیک
در خدمت شماست