تاریخ: 15 مهر 1401

کارجویان برگزیده

تصویر کاربری

رامین محبی

09101231108

raminmohebi@gmail.com

استراتژی محتوا: 85%
نگارش و نویسندگی: 75%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 70%
اصول فنی محتوا: 70%
شبکه های اجتماعی: 80%
اصول سئو: 85%
بازاریابی درونگرا: 90%
بازاریابی ویدیویی: 85%
زبان انگلیسی: 68%
روان نژندی: 43%
برون گرایی: 73%
تجربیات تازه: 78%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 72%
نمره کل: 78
مهارت تخصصی: 79
مهارت نرم: 77
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

علی هاشمی

09101231105

alihashemi@gmail.com

استراتژی محتوا: 75%
نگارش و نویسندگی: 75%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 85%
اصول فنی محتوا: 80%
شبکه های اجتماعی: 80%
اصول سئو: 45%
بازاریابی درونگرا: 80%
بازاریابی ویدیویی: 90%
زبان انگلیسی: 88%
روان نژندی: 35%
برون گرایی: 67%
تجربیات تازه: 67%
توافق پذیری: 87%
مسئولیت پذیری: 68%
نمره کل: 77
مهارت تخصصی: 75
مهارت نرم: 80
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

الهام حسینی

09101231116

elhamhoseini@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 85%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 90%
اصول فنی محتوا: 70%
شبکه های اجتماعی: 70%
اصول سئو: 75%
بازاریابی درونگرا: 70%
بازاریابی ویدیویی: 70%
زبان انگلیسی: 92%
روان نژندی: 43%
برون گرایی: 73%
تجربیات تازه: 72%
توافق پذیری: 70%
مسئولیت پذیری: 72%
نمره کل: 76
مهارت تخصصی: 75
مهارت نرم: 78
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

احسان شاهدیان

09101231103

ehsanshahedian@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 80%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 70%
اصول فنی محتوا: 80%
شبکه های اجتماعی: 75%
اصول سئو: 75%
بازاریابی درونگرا: 80%
بازاریابی ویدیویی: 85%
زبان انگلیسی: 12%
روان نژندی: 45%
برون گرایی: 55%
تجربیات تازه: 78%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 87%
نمره کل: 74
مهارت تخصصی: 76
مهارت نرم: 69
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

افسانه هاشمیان

09101231119

afsanehashemian@gmail.com

استراتژی محتوا: 65%
نگارش و نویسندگی: 70%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 80%
اصول فنی محتوا: 75%
شبکه های اجتماعی: 70%
اصول سئو: 70%
بازاریابی درونگرا: 65%
بازاریابی ویدیویی: 75%
زبان انگلیسی: 64%
روان نژندی: 65%
برون گرایی: 34%
تجربیات تازه: 67%
توافق پذیری: 76%
مسئولیت پذیری: 66%
نمره کل: 71
مهارت تخصصی: 71
مهارت نرم: 71
مشاهده کارنامه

تیم پشتیبانی بتاتیک
در خدمت شماست