تاریخ: 15 مهر 1401

نتایج آزمون ها

تصویر کاربری

محدثه شکوهی

09101231115

mohadesshokuhi@gmail.com

استراتژی محتوا: 35%
نگارش و نویسندگی: 25%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 15%
اصول فنی محتوا: 85%
شبکه های اجتماعی: 25%
اصول سئو: 50%
بازاریابی درونگرا: 10%
بازاریابی ویدیویی: 65%
زبان انگلیسی: 64%
روان نژندی: 23%
برون گرایی: 45%
تجربیات تازه: 75%
توافق پذیری: 87%
مسئولیت پذیری: 67%
نمره کل: 52
مهارت تخصصی: 43
مهارت نرم: 69
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

علیرضا غلامی

09101231110

alirezagholami@gmail.com

استراتژی محتوا: 45%
نگارش و نویسندگی: 60%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 90%
اصول فنی محتوا: 75%
شبکه های اجتماعی: 35%
اصول سئو: 40%
بازاریابی درونگرا: 15%
بازاریابی ویدیویی: 45%
زبان انگلیسی: 96%
روان نژندی: 74%
برون گرایی: 74%
تجربیات تازه: 68%
توافق پذیری: 65%
مسئولیت پذیری: 87%
نمره کل: 58
مهارت تخصصی: 56
مهارت نرم: 63
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

علی هاشمی

09101231105

alihashemi@gmail.com

استراتژی محتوا: 75%
نگارش و نویسندگی: 75%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 85%
اصول فنی محتوا: 80%
شبکه های اجتماعی: 80%
اصول سئو: 45%
بازاریابی درونگرا: 80%
بازاریابی ویدیویی: 90%
زبان انگلیسی: 88%
روان نژندی: 35%
برون گرایی: 67%
تجربیات تازه: 67%
توافق پذیری: 87%
مسئولیت پذیری: 68%
نمره کل: 77
مهارت تخصصی: 75
مهارت نرم: 80
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

شایان مظفری

09101231109

shayanmozafari@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 35%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 75%
اصول فنی محتوا: 15%
شبکه های اجتماعی: 70%
اصول سئو: 10%
بازاریابی درونگرا: 40%
بازاریابی ویدیویی: 60%
زبان انگلیسی: 84%
روان نژندی: 45%
برون گرایی: 64%
تجربیات تازه: 60%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 78%
نمره کل: 54
مهارت تخصصی: 44
مهارت نرم: 75
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

سعید رضاوند

09101231106

saeedrezavand@gmail.com

استراتژی محتوا: 50%
نگارش و نویسندگی: 75%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 65%
اصول فنی محتوا: 5%
شبکه های اجتماعی: 65%
اصول سئو: 15%
بازاریابی درونگرا: 45%
بازاریابی ویدیویی: 40%
زبان انگلیسی: 76%
روان نژندی: 65%
برون گرایی: 34%
تجربیات تازه: 87%
توافق پذیری: 45%
مسئولیت پذیری: 80%
نمره کل: 50
مهارت تخصصی: 42
مهارت نرم: 67
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

پارسا کرمانی

09101231112

parsakermani@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 65%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 85%
اصول فنی محتوا: 65%
شبکه های اجتماعی: 65%
اصول سئو: 45%
بازاریابی درونگرا: 65%
بازاریابی ویدیویی: 70%
زبان انگلیسی: 24%
روان نژندی: 48%
برون گرایی: 68%
تجربیات تازه: 62%
توافق پذیری: 77%
مسئولیت پذیری: 68%
نمره کل: 64
مهارت تخصصی: 66
مهارت نرم: 60
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

الهام حسینی

09101231116

elhamhoseini@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 85%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 90%
اصول فنی محتوا: 70%
شبکه های اجتماعی: 70%
اصول سئو: 75%
بازاریابی درونگرا: 70%
بازاریابی ویدیویی: 70%
زبان انگلیسی: 92%
روان نژندی: 43%
برون گرایی: 73%
تجربیات تازه: 72%
توافق پذیری: 70%
مسئولیت پذیری: 72%
نمره کل: 76
مهارت تخصصی: 75
مهارت نرم: 78
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

افسانه هاشمیان

09101231119

afsanehashemian@gmail.com

استراتژی محتوا: 65%
نگارش و نویسندگی: 70%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 80%
اصول فنی محتوا: 75%
شبکه های اجتماعی: 70%
اصول سئو: 70%
بازاریابی درونگرا: 65%
بازاریابی ویدیویی: 75%
زبان انگلیسی: 64%
روان نژندی: 65%
برون گرایی: 34%
تجربیات تازه: 67%
توافق پذیری: 76%
مسئولیت پذیری: 66%
نمره کل: 71
مهارت تخصصی: 71
مهارت نرم: 71
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

احسان شاهدیان

09101231103

ehsanshahedian@gmail.com

استراتژی محتوا: 70%
نگارش و نویسندگی: 80%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 70%
اصول فنی محتوا: 80%
شبکه های اجتماعی: 75%
اصول سئو: 75%
بازاریابی درونگرا: 80%
بازاریابی ویدیویی: 85%
زبان انگلیسی: 12%
روان نژندی: 45%
برون گرایی: 55%
تجربیات تازه: 78%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 87%
نمره کل: 74
مهارت تخصصی: 76
مهارت نرم: 69
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

ستاره محمدی

09101231117

setaremohammadi@gmail.com

استراتژی محتوا: 60%
نگارش و نویسندگی: 65%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 45%
اصول فنی محتوا: 55%
شبکه های اجتماعی: 60%
اصول سئو: 90%
بازاریابی درونگرا: 45%
بازاریابی ویدیویی: 70%
زبان انگلیسی: 68%
روان نژندی: 45%
برون گرایی: 67%
تجربیات تازه: 70%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 70%
نمره کل: 62
مهارت تخصصی: 61
مهارت نرم: 64
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

سارا تهرانی

09101231114

saratehrani@gmail.com

استراتژی محتوا: 5%
نگارش و نویسندگی: 45%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 60%
اصول فنی محتوا: 80%
شبکه های اجتماعی: 25%
اصول سئو: 85%
بازاریابی درونگرا: 30%
بازاریابی ویدیویی: 10%
زبان انگلیسی: 56%
روان نژندی: 45%
برون گرایی: 62%
تجربیات تازه: 60%
توافق پذیری: 62%
مسئولیت پذیری: 68%
نمره کل: 53
مهارت تخصصی: 47
مهارت نرم: 64
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

زهرا خدایی

09101231113

zahrakhodaee@gmail.com

استراتژی محتوا: 10%
نگارش و نویسندگی: 35%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 40%
اصول فنی محتوا: 75%
شبکه های اجتماعی: 15%
اصول سئو: 65%
بازاریابی درونگرا: 35%
بازاریابی ویدیویی: 35%
زبان انگلیسی: 36%
روان نژندی: 42%
برون گرایی: 65%
تجربیات تازه: 63%
توافق پذیری: 48%
مسئولیت پذیری: 72%
نمره کل: 47
مهارت تخصصی: 41
مهارت نرم: 60
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

رضا مطلبی

09101231102

rezamotalebi@gmail.com

استراتژی محتوا: 90%
نگارش و نویسندگی: 65%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 55%
اصول فنی محتوا: 50%
شبکه های اجتماعی: 75%
اصول سئو: 65%
بازاریابی درونگرا: 75%
بازاریابی ویدیویی: 60%
زبان انگلیسی: 52%
روان نژندی: 67%
برون گرایی: 58%
تجربیات تازه: 67%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 63%
نمره کل: 65
مهارت تخصصی: 67
مهارت نرم: 62
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

رامین محبی

09101231108

raminmohebi@gmail.com

استراتژی محتوا: 85%
نگارش و نویسندگی: 75%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 70%
اصول فنی محتوا: 70%
شبکه های اجتماعی: 80%
اصول سئو: 85%
بازاریابی درونگرا: 90%
بازاریابی ویدیویی: 85%
زبان انگلیسی: 68%
روان نژندی: 43%
برون گرایی: 73%
تجربیات تازه: 78%
توافق پذیری: 67%
مسئولیت پذیری: 72%
نمره کل: 78
مهارت تخصصی: 79
مهارت نرم: 77
مشاهده کارنامه
تصویر کاربری

حسین حدادی

09101231101

hoseinhadadi@gmail.com

استراتژی محتوا: 50%
نگارش و نویسندگی: 65%
تحلیل و تبلیغ محتوا: 15%
اصول فنی محتوا: 30%
شبکه های اجتماعی: 90%
اصول سئو: 35%
بازاریابی درونگرا: 50%
بازاریابی ویدیویی: 90%
زبان انگلیسی: 80%
روان نژندی: 63%
برون گرایی: 57%
تجربیات تازه: 52%
توافق پذیری: 55%
مسئولیت پذیری: 60%
نمره کل: 54
مهارت تخصصی: 47
مهارت نرم: 67
مشاهده کارنامه

تیم پشتیبانی بتاتیک
در خدمت شماست