تاریخ: 10 آذر 1401

کارجویان برگزیده

هنوز کسب و کار خود را ثبت نکرده اید!

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
25 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
25 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
21 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
21 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
20 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
20 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
19 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
19 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
19 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
19 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
15 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
16 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
15 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
15 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
15 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
15 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
15 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
15 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
15 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
15 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
14 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
13 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
13 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
13 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
13 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
10 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
11 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
10 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
10 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
2 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
8 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
6 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
6 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
6 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
6 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
4 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
4 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
3 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
3 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
2 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
2 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
2 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
2 شهریور 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
1 شهریور 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
1 شهریور 1401