تاریخ: 26 اردیبهشت 1401

نتایج آزمون ها

هنوز کسب و کار خود را ثبت نکرده اید!

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
21 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
21 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
17 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
17 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
10 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
10 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
7 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
7 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
6 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
6 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
6 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
6 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
2 اردیبهشت 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
2 اردیبهشت 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
25 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
26 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
23 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
23 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
17 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
17 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
17 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
17 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
16 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
16 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
16 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
16 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
9 فروردین 1401
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
9 فروردین 1401
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
19 اسفند 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
19 اسفند 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
9 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
12 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
12 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
26 دی 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
5 بهمن 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
16 دی 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
28 دی 1400
وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
19 دی 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
20 دی 1400