نتایج آزمون تفکر طراحی

نتایج آزمون تفکر طراحی

[gfchartsreports include="156" type="table" gf_form_id="1" gf_entry_id="last"]
[gfentryfieldvalue lead_id=1 field_id=156]
[gfchartsreports gf_form_id="1" height="500px" gf_entry_id="last" count_answers="1" group_fields="1" include="151,152,153,154" type="radar" chart_js_options="title: {display: true, text: 'نمودار مهارتی شما در تفکر طراحی', fontSize:28,fontFamily:'sc_sarbaz',fontColor:'#7209b7',fontStyle:'bold',padding:20},legend: {display: false},scale: { ticks: { beginAtZero: true,max: 100 } }"]]