آزمون طراحی گرافیک

(اصول پایه و رنگ شناسی)

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

 

0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه

مشکلی در آزمون رخ داده است؟ ارتباط با پشتیبانی