آزمون شخصیت شناسی نئو

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

 
شما فقط 2 بار در هر ماه می توانید در این آزمون شرکت کنید.
با توجه به اینکه در 30 روز گذشته 2 بار در آزمون نئو شرکت کرده اید، برای شرکت مجدد باید تا اتمام محدودیت زمانی خود صبر کنید!
از طریق لینک زیر می توانید نتایج آزمون های خود را مشاهده کنید!
مشاهده نتایج آزمون ها
 

مشکلی در آزمون رخ داده است؟ ارتباط با پشتیبانی