آزمایش گزارش فرم

آزمایش گزارش فرم

تعداد کل پاسخ های شرکت کننده

[gfchartsreports gf_form_id="7" include="4,5" height="400px" width="100px" type="table"]

تعداد کل پاسخ های شرکت کننده

[gfchartsreports gf_form_id="7" type="total"] entries

آمار ثبت شده برای سوالات

[gfchartsreports gf_form_id="7" include="2" height="400px" type="doughnut"]
[gfchartsreports gf_form_id="7" include="3" height="400px" type="halfDoughnut"]
[gfchartsreports gf_form_id="7" include="4,5" height="400px" type="bar"]

نمودار عملکردی 4 سواله

[gfchartsreports color_set="d310" gf_form_id="7" datasets_field="1" include="2,3,4,5" type="radar" height="600px"]