پیشخوان

پلتفرم توسعه مهارتی

امروز: 15 مهر 1401

تاریخ شروع:

میزان پیشرفت فرآیند

شما مهارت از مهارت را با موفقیت تکمیل کرده اید!

نمره مهارتی شما

سپری شده

برای تکمیل این سطح مجموعا به زمان نیاز دارید!

راهنما

در قسمت اول، بر اساس نتایج آزمون های شما و مقایسه آن با مهارت های مورد نیاز برای کارشناس تولید محتوا، T-Shape مهارتی شما ترسیم شده است و پس از آن با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، مسیر توسعه مهارتی به شما پیشنهاد می شود. رنگ بندی مهارت ها با توجه با باکس راهنمای زیر طراحی شده است که تا بتوانید با یک نگاه نقاط قوت و ضعف خود در این موقعیت را مشاهده کنید.

T-Shape مهارتی شما

T-Shape مهارت های سخت (تخصصی)

نگارش فارسی
داستان سرایی
استراتژی دیجیتال
بازاریابی درونگرا
اصول فنی تولید محتوا

آزمون های عمومی و روان شناختی

زبان انگلیسی

مسیر توسعه مهارتی

با انتخاب و شرکت در دوره هایی که به رنگ قرمز مشخص شده اند، نقاط ضعف خود را برطرف کرده و در نهایت با شرکت در آزمون پایانی، گواهینامه اختصاصی خود را دریافت کنید!

دوره اصول تولید محتوا

مدرس: Hubspot Academy

18 جلسه - 1.5 ساعت ویدئو آموزشی

دوره نگارش و نویسندگی

مدرس: ویراستاران

10 جلسه - 2 ساعت ویدئو آموزشی

دوره داستان سرایی

مدرس: Study.com

20 جلسه - 2 ساعت ویدئو آموزشی

دوره استراتژی دیجیتال

مدرس: Digital Institute

30 جلسه - 3 ساعت ویدئو آموزشی

دوره بازاریابی درونگرا

مدرس: Hubspot Academy

15 جلسه - 2 ساعت ویدئو آموزشی​

آزمون پایانی

کارشناس تولید محتوا

صدور گواهینامه و نشان مهارتی

Base Styles

--

--

--

--

Data Gathering

H11

H15

H8

H14

H13

S6

Sign-in

Calculations

FM

IF

prg

Date

Dashboard

Diagrams

--

--

--

--

Styles

--

--

--

--