general english test


به بخش نتایج آزمون عمومی زبان انگلیسی خوش اومدی!


در انتها تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

21 آذر 1401

شناسه آزمون

43025

تاریخ شرکت در آزمون

11 آذر 1401

شناسه آزمون

42800

تاریخ شرکت در آزمون

30 آبان 1401

شناسه آزمون

42574

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42523

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42492

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42481

تاریخ شرکت در آزمون

22 آبان 1401

شناسه آزمون

41693

تاریخ شرکت در آزمون

22 آبان 1401

شناسه آزمون

41692

تاریخ شرکت در آزمون

22 آبان 1401

شناسه آزمون

41684

تاریخ شرکت در آزمون

22 آبان 1401

شناسه آزمون

41682

تاریخ شرکت در آزمون

19 شهریور 1401

شناسه آزمون

39528

تاریخ شرکت در آزمون

19 شهریور 1401

شناسه آزمون

39420

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38642

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38563

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38557

تاریخ شرکت در آزمون

10 شهریور 1401

شناسه آزمون

38300

تاریخ شرکت در آزمون

8 شهریور 1401

شناسه آزمون

37598

تاریخ شرکت در آزمون

7 شهریور 1401

شناسه آزمون

37530

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37475

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37454

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37452

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37434

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37422

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37417

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37358