ICTpark – General Report


گزارش آماری

[gv_math scope=”form” id=”132″ formula=”{Number:8:count}”] ثبت نام شده
[gv_math scope=”form” id=”134″ formula=”{Number:146:count}”] تکمیل شده
در منوی سمت راست، با انتخاب هر بخش، می توانید اطلاعات مختلف مربوط به کارآفرینان را مشاهده کنید