IRT – content marketing


به بخش نتایج آزمون بازاریابی محتوا خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

28 آذر 1401

شناسه آزمون

43168

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43146

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 آذر 1401

شناسه آزمون

42961

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40837

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40815

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 آبان 1401

شناسه آزمون

40802

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

16 آبان 1401

شناسه آزمون

40750

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”14.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

16 آبان 1401

شناسه آزمون

40749

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”14.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 آبان 1401

شناسه آزمون

40719

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

12 آبان 1401

شناسه آزمون

40705

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

7 آبان 1401

شناسه آزمون

40541

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”34.8*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

23 شهریور 1401

شناسه آزمون

39935

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 شهریور 1401

شناسه آزمون

39719

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 شهریور 1401

شناسه آزمون

39417

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38839

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38820

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38729

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38721

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38712

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”27.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38709

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38673

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”8.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38650

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38640

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”20.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38611

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38600

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”14.5*5.77″] (از 300)