IRT – Content Strategy


به بخش نتایج آزمون استراتژی محتوا خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43135

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 آذر 1401

شناسه آزمون

42965

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”52*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 مرداد 1401

شناسه آزمون

24964

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”20.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 تیر 1401

شناسه آزمون

24408

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”20.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 تیر 1401

شناسه آزمون

19939

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 تیر 1401

شناسه آزمون

19878

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 تیر 1401

شناسه آزمون

19875

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 تیر 1401

شناسه آزمون

19873

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 تیر 1401

شناسه آزمون

19751

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

12 تیر 1401

شناسه آزمون

17680

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

11 تیر 1401

شناسه آزمون

15400

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 تیر 1401

شناسه آزمون

12981

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

1 تیر 1401

شناسه آزمون

11418

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 خرداد 1401

شناسه آزمون

11263

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 خرداد 1401

شناسه آزمون

11123

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

21 خرداد 1401

شناسه آزمون

10106

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

21 خرداد 1401

شناسه آزمون

10011

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”20.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

17 خرداد 1401

شناسه آزمون

9589

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

16 خرداد 1401

شناسه آزمون

9390

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 خرداد 1401

شناسه آزمون

8657

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

7 خرداد 1401

شناسه آزمون

8187

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

3 خرداد 1401

شناسه آزمون

7896

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 خرداد 1401

شناسه آزمون

7839

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 خرداد 1401

شناسه آزمون

7773

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

1 خرداد 1401

شناسه آزمون

7602

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9.2*5.77″] (از 300)