IRT – content technical


به بخش نتایج آزمون اصول فنی تولید محتوا خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43132

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37214

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”38*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

22 تیر 1401

شناسه آزمون

20877

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 تیر 1401

شناسه آزمون

13016

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

16 خرداد 1401

شناسه آزمون

9369

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

16 خرداد 1401

شناسه آزمون

9345

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 خرداد 1401

شناسه آزمون

9195

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 خرداد 1401

شناسه آزمون

9184

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 خرداد 1401

شناسه آزمون

8617

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

7 خرداد 1401

شناسه آزمون

8198

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 خرداد 1401

شناسه آزمون

7840

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 خرداد 1401

شناسه آزمون

7734

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 خرداد 1401

شناسه آزمون

7716

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

31 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

7399

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

7279

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

6603

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

6280

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

6078

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

21 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5885

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5720

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5486

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5215

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5004

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

4967

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

17 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

4704

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21.5*5.77″] (از 300)