IRT – Data Analayzing


به بخش نتایج آزمون تحلیل داده در بازاریابی خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

17 آبان 1401

شناسه آزمون

40768

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 مهر 1401

شناسه آزمون

40431

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 تیر 1401

شناسه آزمون

24062

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 تیر 1401

شناسه آزمون

18884

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 تیر 1401

شناسه آزمون

18883

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 تیر 1401

شناسه آزمون

18881

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 تیر 1401

شناسه آزمون

18880

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

11 تیر 1401

شناسه آزمون

15396

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 تیر 1401

شناسه آزمون

13302

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

5 تیر 1401

شناسه آزمون

11710

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 خرداد 1401

شناسه آزمون

9997

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

6213

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

5735

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

12 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

4253

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

9 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

3704

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

5 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

3059

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

5 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

3042

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

2820

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

2 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

2809

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”15.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 فروردین 1401

شناسه آزمون

2693

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

28 فروردین 1401

شناسه آزمون

2572

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 فروردین 1401

شناسه آزمون

2490

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 فروردین 1401

شناسه آزمون

2470

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

23 فروردین 1401

شناسه آزمون

2442

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

23 فروردین 1401

شناسه آزمون

2429

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.3*5.77″] (از 300)