IRT – Funda Marketing


به بخش نتایج آزمون دانش پایه بازاریابی خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

3 دی 1401

شناسه آزمون

43465

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40836

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40814

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”14.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 آبان 1401

شناسه آزمون

40801

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 آبان 1401

شناسه آزمون

40718

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

12 آبان 1401

شناسه آزمون

40704

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

7 آبان 1401

شناسه آزمون

40540

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

22 شهریور 1401

شناسه آزمون

39900

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

22 شهریور 1401

شناسه آزمون

39899

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 شهریور 1401

شناسه آزمون

39717

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 شهریور 1401

شناسه آزمون

39669

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”12*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

20 شهریور 1401

شناسه آزمون

39668

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 شهریور 1401

شناسه آزمون

39413

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38829

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38752

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38751

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38727

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38718

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38708

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

14 شهریور 1401

شناسه آزمون

38704

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38672

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38670

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38644

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”12*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38635

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38608

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)