IRT – SEO


به بخش نتایج آزمون اصول پایه سئو خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43138

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 آبان 1401

شناسه آزمون

40740

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38824

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38647

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38569

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”12*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 شهریور 1401

شناسه آزمون

37597

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

8 شهریور 1401

شناسه آزمون

37575

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”17.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

7 شهریور 1401

شناسه آزمون

37561

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37464

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

5 شهریور 1401

شناسه آزمون

37340

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37278

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37254

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36887

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36698

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”45.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36661

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36639

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 مرداد 1401

شناسه آزمون

36439

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22.4*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 مرداد 1401

شناسه آزمون

36426

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”31*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

25 مرداد 1401

شناسه آزمون

36275

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

25 مرداد 1401

شناسه آزمون

36205

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 مرداد 1401

شناسه آزمون

35917

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”0*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

23 مرداد 1401

شناسه آزمون

35783

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9.2*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

22 مرداد 1401

شناسه آزمون

35613

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 مرداد 1401

شناسه آزمون

35354

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”8.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

18 مرداد 1401

شناسه آزمون

35167

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)