IRT – typo & shape


به بخش نتایج آزمون طراحی گرافیک – تایپوگرافی و شکل شناسی خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

21 آذر 1401

شناسه آزمون

43024

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

19 آذر 1401

شناسه آزمون

43011

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

24 شهریور 1401

شناسه آزمون

39983

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.8*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

17 شهریور 1401

شناسه آزمون

39002

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38817

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

10 شهریور 1401

شناسه آزمون

38288

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”12*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

10 شهریور 1401

شناسه آزمون

38267

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

9 شهریور 1401

شناسه آزمون

37636

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”22*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37396

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

1 شهریور 1401

شناسه آزمون

37089

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

31 مرداد 1401

شناسه آزمون

36970

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

31 مرداد 1401

شناسه آزمون

36960

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36883

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36877

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36839

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36836

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”6*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36803

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”8.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36703

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36622

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”21*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36612

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”24.9*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36603

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.3*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36599

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”8.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

27 مرداد 1401

شناسه آزمون

36513

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”16.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 مرداد 1401

شناسه آزمون

36497

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”11.5*5.77″] (از 300)

تاریخ شرکت در آزمون

26 مرداد 1401

شناسه آزمون

36464

نمره آزمون

[gv_math scope:”visible” ” formula=”3*5.77″] (از 300)