IRT – writing


به بخش نتایج آزمون رنگ شناسی و طراحی خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43143

نمره آزمون

25(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

15 آذر 1401

شناسه آزمون

42967

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38634

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 شهریور 1401

شناسه آزمون

38561

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

7 شهریور 1401

شناسه آزمون

37526

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37275

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37247

نمره آزمون

58(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36893

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

30 مرداد 1401

شناسه آزمون

36882

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36635

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

26 مرداد 1401

شناسه آزمون

36418

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

24 مرداد 1401

شناسه آزمون

35914

نمره آزمون

58(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

19 مرداد 1401

شناسه آزمون

35355

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

19 مرداد 1401

شناسه آزمون

35350

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

18 مرداد 1401

شناسه آزمون

35149

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

18 مرداد 1401

شناسه آزمون

34975

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

15 مرداد 1401

شناسه آزمون

34578

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

14 مرداد 1401

شناسه آزمون

34418

نمره آزمون

58(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 مرداد 1401

شناسه آزمون

34303

نمره آزمون

58(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 مرداد 1401

شناسه آزمون

34239

نمره آزمون

50(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 مرداد 1401

شناسه آزمون

34175

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

13 مرداد 1401

شناسه آزمون

34164

نمره آزمون

42(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

11 مرداد 1401

شناسه آزمون

32460

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

10 مرداد 1401

شناسه آزمون

30900

نمره آزمون

67(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

10 مرداد 1401

شناسه آزمون

30276

نمره آزمون

33(از 100)