Res – Fast


نام مهارت:
نمره آزمون: [gv_math scope:”visible” ” formula=”*5.77″] (از 300)
تاریخ آزمون:
%

مبتدی

Novice

متوسط

Intermediate

پیشرفته

Advance

متخصص

Expert

( پیش بینی بتا نشان می دهد شما در این مهارت، از % کاربران عملکرد بهتری داشتید !)
نام مهارت:
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

مبتدی

Novice

متوسط

Intermediate

پیشرفته

Advance

متخصص

Expert

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 25)
تاریخ آزمون:
%

Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

بتا سطح زبان شما را Pre A1 پیش بینی می کند!

افراد در این سطح به راحتی نمی توانند با دیگران و افراد انگلیسی زبان تعامل برقرار کنند و تا حد خیلی کمی کلمات و جملات را در بین گفت و گو ها متوجه می شوند. در صورتی که این افراد نیاز به زبان انگلیسی دارند باید برنامه ریزی جدی جهت یادگیری داشته باشند.

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 116)
تاریخ آزمون:

برای اینکه بتونی سطح بندی رو بهتر ببینی، بهتره گوشی رو به حالت افقی بگیری!

%

هیچ

کم

نسبتا خلاق

خلاق

بسیار خلاق

کاملا خلاق

برای مشاهده ویژگی های افراد خلاق و همچنین راه های افزایش خلاقیت به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون خلاقیت

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 40)
تاریخ آزمون:
%

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

میزان آشنایی و دانش شما در حوزه کارآفرینی کاملا مقدماتی و سطحی می باشد.

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

ضعیف

متوسط

عالی

تحلیل

%

ارزیابی

%

استنتاج

%

استدلال قیاسی

%

استدلال استقرایی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های افزایش این مهارت به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون تفکر انتقادی

نام آزمون: MBTI
تاریخ آزمون:
I:%

درون گرا

برون گرا

N:%

شهودی

حسی

F:%

احساسی

منطقی

P:%

ادراکی

قضاوت گر

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر  این تیپ شخصیتی به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون MBTI

نام آزمون:شخصیت شناسی NEO
تاریخ آزمون:

روان نژندی

%

برون گرایی

%

اشتیاق به تجربیات تازه

%

توافق پذیری

%

مسئولیت پذیری

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های توسعه این توانایی ها به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون NEO

نام آزمون:رغبت سنجی هالند
تاریخ آزمون:

میزان تطبیق پذیری هر کدام از تیپ های شخصیتی شما

تیپ واقع گرا

%

تیپ جستجوگر

%

تیپ هنری

%

تیپ اجتماعی

%

تیپ متهور

%

تیپ قراردادی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر تیپ شخصیتی خود به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون هالند

نام آزمون:هوش چندگانه گاردنر
تاریخ آزمون:

نمرات هوش های چندگانه شما

هوش منطقی – ریاضی

%

هوش فضایی

%

هوش زبانی – کلامی

%

هوش بدنی – جنبشی

%

هوش میان فردی

%

هوش درون فردی

%

هوش موسیقیایی

%

هوش طبیعت گرا

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های توسعه این هوش ها، به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید:

نتایج کامل آزمون گاردنر

نام آزمون: هوش هیجانی
نمره آزمون: (از 450)
تاریخ آزمون:
%

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمرات ابعاد هوش هیجانی شما

درون فردی

%

میان فردی

%

توان سازگاری

%

کنترل استرس

%

خلق و خوی عمومی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر هر بخش هوش هیجانی و همچنین راه های افزایش این مهارت ها به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون هوش هیجانی

نام مهارت: هوش هیجانی
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

مبتدی

Novice

متوسط

Intermediate

حرفه ای

Advance

برای مشاهده نتایج تحلیلی، پاسخ های سوالات و همچنین راه های افزایش این مهارت به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون هوش هیجانی – تشخیص چهره