soft- ESI/picture


به بخش نتایج آزمون هوش هیجانی با رویکرد تشخیص حالات چهره خوش آمدید!


در ادامه تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

9 بهمن 1402

شناسه آزمون

80997

نمره آزمون

29(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

9 بهمن 1402

شناسه آزمون

80996

نمره آزمون

29(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

9 بهمن 1402

شناسه آزمون

80995

نمره آزمون

29(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

5 دی 1401

شناسه آزمون

43682

نمره آزمون

47(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

5 دی 1401

شناسه آزمون

43652

نمره آزمون

24(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

30 آذر 1401

شناسه آزمون

43169

نمره آزمون

47(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43134

نمره آزمون

53(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

22 آذر 1401

شناسه آزمون

43040

نمره آزمون

53(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

15 آذر 1401

شناسه آزمون

42962

نمره آزمون

88(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

12 آذر 1401

شناسه آزمون

42824

نمره آزمون

41(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

12 آذر 1401

شناسه آزمون

42814

نمره آزمون

65(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42475

نمره آزمون

59(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

27 آبان 1401

شناسه آزمون

42336

نمره آزمون

76(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40845

نمره آزمون

53(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

20 آبان 1401

شناسه آزمون

40820

نمره آزمون

53(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

24 مهر 1401

شناسه آزمون

40450

نمره آزمون

59(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

18 مهر 1401

شناسه آزمون

40428

نمره آزمون

65(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

18 مهر 1401

شناسه آزمون

40419

نمره آزمون

71(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

27 شهریور 1401

شناسه آزمون

40213

نمره آزمون

65(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

12 شهریور 1401

شناسه آزمون

38330

نمره آزمون

76(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

8 شهریور 1401

شناسه آزمون

37596

نمره آزمون

53(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

7 شهریور 1401

شناسه آزمون

37517

نمره آزمون

65(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37418

نمره آزمون

59(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37416

نمره آزمون

65(از 100)

تاریخ شرکت در آزمون

5 شهریور 1401

شناسه آزمون

37347

نمره آزمون

88(از 100)