ثبت نام شما در وبینار

شغـل ایـده آل من

با موفقیت انجام شد!

پنجشنبه ساعت 6 عصر منتظرت هستیم؛ اما برای اینکه از جریان وبینار عقب نمونی، تو این مدت حتما صفحه اینستاگرام بتاتیک رو دنبال کن… آموزش ها و مصاحبه های جذابی براتون تدارک دیدیم!