Data Analytics (List) – FT مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


29 مرداد 1400

Saeid.araghi.khozani@gmail.com

سعید

09122643283

نمره نهایی آزمون:

1.2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

21 مرداد 1400

Simin.jalali99@gmail.com

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

3.5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

mohammadshojaei7192@gmail.com

محمد

09354808312

نمره نهایی آزمون:

2.4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

6 مرداد 1400

RJalali938@gmail.com

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

15.3

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

6 مرداد 1400

RJalali938@gmail.com

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

26 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

11.8

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

26 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

11.8

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

17 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

3.5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

7.1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

4.7

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

2.4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

15 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

7.1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

15 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

15.3

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

14 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

12 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

5.9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

8 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

8 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

15

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

7 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

6 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner