عضویت


آزمون های سریع السیر
آزمون های مهارت سنجی سریع 100%
مقالات آموزشی و تخصصی
مقالات خبری و تحلیلی 65%
آزمون های جامع
20%
آزمون های استعدادیابی
20%
نتایج آماری و تحلیلی آزمون ها
20%
دوره های آموزشی
20%
گواهینامه پایان دوره
0%
آزمون های سریع السیر
آزمون های مهارت سنجی سریع 100%
مقالات آموزشی و تخصصی
مقالات خبری، تحلیلی و آموزشی 100%
آزمون های جامع
آزمون های مهارت سنجی جامع 100%
آزمون های استعدادیابی
تست های شخصیت شناسی 100%
نتایج تحلیلی آزمون ها
نتایج مقایسه ای و آماری آزمون ها 100%
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی تخصصی و عمومی 100%
گواهینامه پایان دوره
برای تمام دوره ها 100%

83 هزار تومان

92 هزار تومان

99 هزار تومان