عضویت

عضویت

امتحان کن!

رایگان

در آزمون های تخصصی و استعدادیابی شرکت کنید و دوره های آموزشی را بررسی کنید تا مطمئن شوید.

آزمون های سریع السیر
آزمون های مهارت سنجی سریع 100%
مقالات آموزشی و تخصصی
مقالات خبری و تحلیلی 65%
آزمون های جامع
20%
آزمون های استعدادیابی
20%
نتایج آماری و تحلیلی آزمون ها
20%
دوره های آموزشی
20%
گواهینامه پایان دوره
0%

رشد کن!

عضویت ویژه

جزئیات کامل آزمون های خود را مشاهده کنید، نتایج خود را با سایرین مقایسه کرده و مسیر یادگیری را هوشمندانه دنبال کنید.

آزمون های سریع السیر
آزمون های مهارت سنجی سریع 100%
مقالات آموزشی و تخصصی
مقالات خبری، تحلیلی و آموزشی 100%
آزمون های جامع
آزمون های مهارت سنجی جامع 100%
آزمون های استعدادیابی
تست های شخصیت شناسی 100%
نتایج تحلیلی آزمون ها
نتایج مقایسه ای و آماری آزمون ها 100%
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی تخصصی و عمومی 100%
گواهینامه پایان دوره
برای تمام دوره ها 100%

ماهیانه

83 هزار تومان

مجموعا

499,000 تومان

ماهیانه

92 هزار تومان

مجموعا

276,000 تومان

ماهیانه

99 هزار تومان

مجموعا

99,000 تومان