دوره ها – جدولی 03

دوره ها – جدولی 03

13 دوره آیتم
100,000 تومان

سازگاری و تاب آوری

13 درس
31 دانشجو
110,000 تومان

طرز فکر رشدگرا

27 درس
14 دانشجو
99,000 تومان

آموزش سئو (مقدماتی)

27 درس
14 دانشجو
99,000 تومان

استراتژی شبکه های اجتماعی

50 درس
15 دانشجو
250,000 تومان

استراتژی بازاریابی دیجیتال

36 درس
32 دانشجو
250,000 تومان

بازاریابی محتوا

63 درس
38 دانشجو