لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

یادگیری رو شروع کن!

دوره هـای آموزشـی

Introduction to Marketing​

امتیاز: از 10,570 رای 4.8
4.8/5
امتیاز: از 57 رای 4.6
4.6/5

Data Analytics in Marketing

امتیاز: از 101 رای 4.5
4.5/5

Content Marketing

امتیاز: از 28 رای 4.8
4.8/5
امتیاز: از 14 رای 4.8
4.4/5
امتیاز: از 8 رای 4.8
4.4/5

Gamification

امتیاز: از 2,261 رای 4.8
4.8/5

Introduction To Google SEO

امتیاز: از 8,370 رای 4.6
4.6/5

Emotional and Social Intelligence

امتیاز: از 101 رای 4.7
4.7/5

Design Thinking For Innovation

امتیاز: از 7,093 رای 4.7
4.7/5

Critical Thinking Skills

امتیاز: از 74 رای 4.8
4.8/5

The Growth Mindset

امتیاز: از 105 رای 4.8
4.8/5

Adaptability and Resiliency

امتیاز: از 63105 رای 4.7
4.7/5