Design Thinking (List) – FT مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


17 شهریور 1400

abz.mohamadi@gmail.com

ابوالفضل

09123033062

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

9 شهریور 1400

RJalali938@gmail.com

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

8 شهریور 1400

sourena0708@gmail.com

سورنا

09122717795

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

25 مرداد 1400

mahnazstar@yahoo.com

mahnaz

09122375888

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

14 مرداد 1400

saharfarahany@gmail.com

فاطمه

09129056022

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

13 مرداد 1400

torabzade.it@gmail.com

حمزه تراب زاده

09365871941

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

17 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

17 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

125

سطح مهارتی:

ارشد یا Super Senior

8 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner