Design Thinking (List) – Gen


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع…


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

[gfchart id=”10502″]

(از 100 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون [gfchart id=”10510″]

عملکرد در زیرشاخه های مهارتی

نام زیرشاخه دانش پایه  استراتژی اجرا
میانگین تمام آزمون ها (از 100)

[gfchart id=”10503″]

[gfchart id=”10504″]

[gfchart id=”10505″]نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!

[gfchart id=”10513″]

لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه “مشاهده نتایج آزمون” کلیک کن!

تاریخ شرکت در آزمون:

28 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

19 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

45

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

6 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

33

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

20 دی 1400

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

16 آذر 1400

نمره نهایی آزمون:

48

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آذر 1400

نمره نهایی آزمون:

21

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آذر 1400

نمره نهایی آزمون:

21

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

1 آذر 1400

نمره نهایی آزمون:

52

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

13 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

36

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

9 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

39

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

22 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

64

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

21 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

2 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

58

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

24 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

36

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

10 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

33

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

64

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

19 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

39

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

19 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

52

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

17 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner