لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

یادگیری رو شروع کن!

دوره هـای آموزشـی

Introduction to Marketing​

امتیاز: از 10,570 رای 4.8
4.8/5

Design Thinking For Innovation

امتیاز: از 7,093 رای 4.7
4.7/5

Applying Data Analytics in Marketing

امتیاز: از 101 رای 4.5
4.5/5

Artificial Intelligence in Marketing

امتیاز: از 57 رای 4.6
4.6/5

Gamification

امتیاز: از 2,261 رای 4.8
4.8/5

Content Marketing

امتیاز: از 28 رای 4.8
4.8/5